Oddychanie tlenowe i beztlenowe

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Oddychanie tlenowe i beztlenowe...
Napisano 02-04-2005 13:51
Opis oddychania tlenowego i beztlenowego
Nie wiem o jak dokładny opis ci chodzi ...
Napisano 21-04-2018 06:01:21
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Nie wiem o jak dokładny opis ci chodzi ...
Napisano 02-04-2005 21:34
, przez mork
Nie wiem o jak dokładny opis ci chodzi więc napisze dokładnie:
Oddychanie beztlenowe nie wymaga tlenu-jest mało wydatne energetycznie. Substratem jest glukoza.
Pierwszym etapem oddychanie beztlenowego jak i tlenowego jest glikoliza. Zachodzi ona w cytoplazmie komórki.
GLIKOLIZA
1) Pierwszym etapem glikolizy jest ufosforylowanie glukozy do glukozo-6-fosforanu przez enzym heksokinazę. Zużyta zostaje jedna cząsteczka ATP
2) glukozo-6-fosforan jesy izomerowany przy udziale izomerazy glukozofosforanowej do fruktozo-6-fosforanu.
3)fruktozo-6-fosforan przy udziale fosfofruktokinazy i ATP fosforylowany jest do fruktozo-1,6-bifosforanu
4)Fruktozo-1,6-bifosforan rozpada się na fosfodihydroksyaceton i aldehyd 3-fosfoglicerynowy. Enzym: aldolaza fruktozodifosforanowa
5)Fosfodihydroksyaceton przechodzi w aldehyd 3-fosfoglicerynowy
6)aldehyd ulega najpierw fosforylacji a podem dehydrogenacji (NAD<sup>+</sup>---&gt;NADH+<sup>H+</sup>)
do 1,3-difosfoglicerynianu. Reakcje katalizuje dehydrogenaza aldehydu fosfoglicerynowego.
7)Następuje fosforylacja substratowa i powstaje 3-fosfoglicerynian. W wyniku reakcji powstaje ATP. Reakcje katalizuje kinaza fosfoglicerynianowa
8)3-fosfoglicerynian jest izomerowany do 2-fosfoglicerynianu. Przeniesienie reszty fosforanowej katalizuje fosfogliceromutaza.
9)Następuje wewnętrzne przegrupowanie cząsteczki i z 2-osfoglicerynianu powstaje fosfoenolopirogronian (PEP). Reakcje katalizuje hydrataza fosfopirogronianowa.
10)Następuje fosforylacja substratowa i z PEP-u powstaje pirogronian.
W oddychaniu beztlenowym po tym etapie ...
Napisano 02-04-2005 21:37
, przez mork
W oddychaniu beztlenowym po tym etapie konieczne jest odzyskanie wolnego NAD<sup>+</sup>. Dlatego też zachoszą fermentacje:
*mlekowa (przeprowadzana przez bakterie mlekowe)
C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + 2ADP + 2Pi--&gt;2CH<sub>3</sub>CHOHCOOH + 2ATP
*alkoholowa (przeprowadzana przez drożdże i bakterie)
C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + 2ADP + 2Pi---&gt;2C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH + 2ATP + 2CO<sub>2</sub>
*octowa (bakterie octowe)
C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + 2ADP + 2Pi----&gt;3CH<sub>3</sub>COOH + 2ATP
W oddychaniu komórkowym pirogronian przy...
Napisano 02-04-2005 22:10
, przez mork
W oddychaniu komórkowym pirogronian przy udziale tlenu trafia do mitochondrium gdzie zachodzą następne etapy oddychania.
1)Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu. Pirogronian ulega dekarboksylacji i dehydrogenacji dając octan. REszta octanowa łączy sie następnie z koenzymem A dając acetylokoenzym A (acetylo-CoA).
2CH<sub>3</sub>COCOOH + 2HS-CoA + 2NAD<sup>+</sup>---&gt;2 CH<sub>3</sub>CO~S-CoA.
2)kolejnym etapem jest cykl Krebsa w którym następuje całkowite utlenienie acetylu do dwutlenku węgla i wody. Odszczepiane są też elektrony. Cykl Krebsa zachodzi w matrix mitochondrialnym. Wszystkie jego reakcje katalizują enzymy rozpuszczone w matrix (oprócz reakcji FAD zależnego utleniania bursztynianu do fumaranu bo dehydrogenaza bursztynianowa występuje w błonie wewnętrznej).
acetylo-CoA kondensuje ze szczawiooctanem dając cytrynian: szczawiooctan + acetylo-CoA + H<sub>2</sub>O---&gt;cytrynian + CoA + H<sup>+</sup>. Enzymem katalizującym jest syntaza cytrynianowa. Cytrynian powstaje w ywniku hydrolizy cytrynylo-CoA (powstaje cytrynian i CoA). Cytrynian w wyniku reakcji odwodnienia katalizowanej przez akonitazę przechodzi w cis-akonitan. Cis-akonitan w odwracalnej reakcji uwodnienia przechodzi w izocytrynian. Następuje dehydrogenaza (odszczepione atomy wodoru trafiają na NAD<sup>+</sup>). i powstaje intermediat czyli szczawiobursztynian.
Szczawiobursztynian przy udziale dehydrogenazy izocytrynianowej przechodzi w alfa-ketoglutaran. Od szybkości powstawania tego związku zależy szybkość całego cyklu. W reakcji tej wydziela sie też CO<sub>2</sub>. Na alfa-ketoglutaran działa kompleks dehydrogenazy i przy redukcji NAD<sup>+</sup> i udziale CoA porzekształca go w bursztynylo-CoA. Wydziela się CO<sub>2</sub>. W odwracalnej reakcji z udziałem syntetazy, grupy fosforanowej powstaje bursztynian. Następuje fosforylacja substratowa: GDP+Pi--&gt;GTP a następnie przeniesienie grupy Pi na ADP: ADP + GTP---&gt;ATP + GDP
Bursztynian w reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę bursztynianową przekształcany jest w fumaran a jednocześnie zachodzi redukcja FAD----&gt;FADH<sub>2</sub>.
Fumaran przy udziale fumarazy ulega uwodnieniu (+H<sub>2</sub>O)-powstaje jabłczan, który w reakcji utlenienia katalizowanej przez dehydrogenazę jabłczanową i przy jednoczesnej redukcji NAD<sup>+</sup> daje szczawiooctan. Następuje odzyskanie szczawiooctanu i zamknięcie cyklu.
3)łańcuch oddechowy. Jest to układ ...
Napisano 02-04-2005 22:36
, przez mork
3)łańcuch oddechowy. Jest to układ przekaźników elektronowych o rosnącym potencjale oksydacyjno-redukującym. Stanowią je kompleksy białkowe, małe białka i związki drobnocząsteczkowe znajdujące się w błonie wewnętrznej. Stykają sie one ze sobą przekazując elektrony dawca się utlenia a biorca redukuje. W trakcie transportu uwalniana jest energia.
KOMPLEKS I--REDUKTAZA NADH-Q
dwa białka powiązane z kofaktorami: FMN (mononukleotyd flawinoadeninowy), ubichinonem i centrami żelazowo-siarkowymi (Fe-S). Przekazuje całe atomy wodoru (H).
KOMPLEKS II--REDUKTAZA BURSZTYNIAN-Q
jest to związany z wewnętrzną błoną mitochondrium enzym cyklu Krebsa FAD zależna dehydrogenaza bursztynianowa.
UBICHINON
zwany też koenzymem Q (CoQ). Związek zakotwiczony w błonie izoprenowym ogonem. Zdolny do wiązania H ale przekazuje tylko elektrony
KOMPLEKS III--REDUKTAZA CYTOCHROMOWA
3 białka: cytochrom b, cytochrom c1 i białko zawierające centrum Fe-S. Przekazuje elektrony.
CYTOCHROM C- małe białko błonowe z hemem. Przekazuje elektrony.
KOMPLEKS IV--OKSYDAZA CYTOCHROMOWA (ENZYM WARBURGA)
2 podjednostki: cytochorm a i a3. Przekazuje tylko elektrony.
transport elektronów przez łańcuch oddechowy

NAD-[kompleks I]
......................[ubichinon]--&gt;[kompleks III]--&gt;[cytochrom c]---&gt;[kompleks IV]--&gt;tlen
FAD-[kompleks II]/

4)Chemiosmoza: energia wytowarzona w czasie transportu elektronów użytkowana jest na przepompowanie jonów H<sup>+</sup> do przestrzeni perymitochondrialnej. Po obu stronach twozy się róznica potencjałów elektrycznych (sięga 220mV) i róznica pH (w matrix jest zasadowo a w przestrzeni międzybłonowej kwasowo). Jony H<sup>+</sup> wracaja do matrix aby wyrównać pH. Przechodzą przez syntetazę ATP która wykorzystuje energię protonów do syntezy ATP.
W wyniku spalenia jednej cząsteczki glukozy powstaje około 32 cząsteczek ATP.[/quote]
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.83