cykle koniunkturalne

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

cykle koniunkturalne...
Napisano 10-05-2005 21:35
, przez piem
Potrzebuje informacji o cyklach koniunkturalnych..
1)cykl Juglara
2)teoria nierownowagi pienieznej R.Hawtreya
3)teoria J.Schumpetera
4)cykle Kondratiewa
5)keynsowska teoria cyklu
6)monetarystyczna teoria cyklu (Friedman i Schwartz)
7)teoria realnego cyklu koniunkturalnego (Kyland i Prescott)

Prosze o jakiekolwiek informacje,linki rowniez mile widziane..
z gory wielkie dzieki..
[color=red:9e7faf63d0]ściągnięte z http...
Napisano 26-04-2018 02:07:21
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
[color=red:9e7faf63d0]ściągnięte z http...
Napisano 11-05-2005 10:49
[color=red:9e7faf63d0]ściągnięte z http://encyklopedia.pwn.pl/14446_1.html[/color:9e7faf63d0]

CYKL KONIUNKTURALNY, cykl gospodarczy, ekon. powracające, nieregularne wahania poziomu ogólnej działalności gosp., występujące na tle długookresowego trendu wzrostu gospodarczego. Wyodrębnia się cykle o różnej długości; najważniejsze z nich to cykle Kitchina (3–5 lat), Juglara (8–10 lat) i Kondratiewa (50–60 lat); nazywa się je — odpowiednio — cyklami krótkimi, średnimi i długimi. Podstawowymi fazami cyklu są: kryzys, dla którego charakterystyczny jest ostry spadek produkcji i zatrudnienia oraz spadek cen; po kryzysie gospodarka znajduje się w stanie depresji, w którym utrzymuje się niski poziom cen i ogólnej aktywności gosp.; następnie rozpoczyna się ożywienie, tj. wzrost ogólnej aktywności gosp. (realnego produktu nar. brutto i zatrudnienia), doprowadzający do rozkwitu, gdy wszystkie wymienione wskaźniki osiągają najwyższy poziom; rozkwit kończy się jednak wybuchem nowego kryzysu. Pierwszy ogólny kryzys (załamanie procesu wzrostu gosp.) nastąpił 1825 w najbardziej wówczas rozwiniętym gospodarczo kraju, tj. w W. Brytanii; wielki kryzys cykliczny 1929–33 wywołał potężne załamanie, w którego wyniku produkcja przem. była 1932 niemal o 50% niższa niż 1929. Pełny obraz wahań koniunktury jest o wiele bardziej złożony, niż to wynika z przedstawionej charakterystyki dotyczącej cykli zw. podstawowymi; obok nich występują również inne typy wahań, nakładające się na siebie, o różnej długości cyklu i różnym zasięgu; oprócz wahań krótko- i długookresowych, obejmujących całą gospodarkę, występują różne cykle specjalne, właściwe dla poszczególnych rynków czy dziedzin produkcji. Najbardziej znane teorie dotyczące przyczyn występowania cykli sformułowali: P. Samuelson, J. Hicks, A. Philipps i M. Kalecki (mnożnik inwestycyjny, przyspieszenia zasada). M. Friedman, analizując historię USA, dostrzegł korelację między podażą pieniądza i działalnością gosp. i sugerował, że cykl koniunkturalny jest zjawiskiem pieniężnym; niektórzy ekonomiści doszukują się przyczyn wahań i załamań w zmianach technologii oraz gustów (R. Frisch). Środkami polityki antycyklicznej są: manewrowanie stopą procentową, zmiany stopy opodatkowania i wysokości subwencji, regulowanie wydatków budżetowych państwa, zakazy i zezwolenia na prowadzenie określonych rodzajów działalności gosp.; polityka antycykliczna przyczyniła się do złagodzenia wahań; głębokiego kryzysu nie było od lat 30. XX w. Jako narzędzi przewidywania stanu gospodarki ekonomiści wykorzystują wskaźniki takie, jak ceny akcji i wielkość bezrobocia, wykazujące tendencję do wzrostu lub spadku na kilka miesięcy przed zmianą tendencji kształtowania się ogólnych wskaźników poziomu aktywności gosp. (realny PNB); wskaźniki dochodów osobistych, produkcji przem., przemysłu przetwórczego, obrotów handl. zmieniają się mniej więcej jednocześnie z ogólnym stanem gospodarki, określanym poziomem realnego PNB, a podstawowa stopa oprocentowania, przeciętny czas pozostawania bez pracy, koszt siły roboczej to wskaźniki wykazujące tendencję do wzrostu (spadku) kilka miesięcy po zmianie tendencji kształtowania się ogólnych wskaźników poziomu aktywności gospodarczej.[size=18:9e7faf63d0][/size:9e7faf63d0]
[b:c819fde8e5]TEORIA DŁUGICH FAL , cykle...
Napisano 11-05-2005 10:54
TEORIA DŁUGICH FAL , cykle Kondratiewa, ekon. teoria występowania długich, kilkudziesięcioletnich cyklów koniunkturalnych; stworzona 1922 przez N.D. Kondratiewa (1857 C. Juglar stwierdził występowanie 10-letniego, tzw. klas. cyklu koniunkturalnego). Cykle długie składają się z 2 ok. 25-letnich faz: ekspansji i depresji; faza ekspansji rozpoczyna się wraz z ożywieniem cyklu klas., początkiem depresji zaś jest kryzys występujący w cyklu klas.; długie cykle wzmacniają wahania występujące w cyklu klas.; w fazie ekspansji okresy ożywienia są dłuższe, natomiast w fazie depresji głębsze jest załamanie cyklu klasycznego. Pierwszy długi cykl wystąpił 1789–93 do 1849–50 z fazą ekspansji 1789–93 do 1816; drugi — 1850–95 z fazą ekspansji 1850–73; trzeci — 1895–1939 z fazą ekspansji 1895–1919. Od 1940 w USA, a od 1945 w Europie trwa czwarty długi cykl z fazą ekspansji do końca lat 60. Przyczyny występowania długich cyklów nie są dostatecznie rozpoznane; wskazuje się m.in. takie czynniki, jak zmiana technik wytwarzania i dostępność zasobów. Wielu ekonomistów kwestionuje występowanie długich cyklów.
cykle koniungturalne...
Napisano 21-05-2005 23:26
, przez rudix
Teorie dotycz cyklu koniungturaln 1)A.Smith-rozwoj w sposób dynamiczny, 2)J.Schumpeter-gospod rozwija się w sposób skokowy stworzyl teorie innowacji 3)A.Aftalion-zasada akceleracji i przyspieszenia, 4)teorie cyklu politycznego K.Arrow-wahania biora się z kalendarza politycznego. Przed wyborami orzywienie gospod w celu zdobycia poparcia po wyborach poczynania które prowadza do zalamania gospod. 5)teoria plam na słońcu W.SJevons 6)J.MKeynes-ogolna teoria zatrudnienia procentow i pieniadza 193 na tej podst paradygiant keynesowski-atak na ekonom.klasyczna potem neklasyczna.Rynek nie jest w stanie rozwinąć problemow bez udzialu panstwa V=C+S 7)R.MGoodwin-tworca modelu matemat.cyklu koniunkturalnego.
Prosze o zamkniecie tego tematu.....
Napisano 22-05-2005 01:09
, przez piem
Prosze o zamkniecie tego tematu..Odpowiedzi byly mi potrzebne jakis czas temu..Szkoda czyjejs pracy..
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.51