POGLADY

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

POGLADY...
Napisano 13-05-2005 15:18
, przez Polcia
POROWNAJ POGLADY LAMARCKA I DARWINA
To z encyklopedii PWN. Powinno ci pomóc...
Napisano 23-06-2018 19:31:09
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
To z encyklopedii PWN. Powinno ci pomóc...
Napisano 13-05-2005 16:49
, przez Marysia=)
To z encyklopedii PWN. Powinno ci pomóc:

DARWIN [da:ru1n] CHARLES ROBERT, ur. 12 II 1809, Shrewsbury, zm. 19 IV 1882, Down (Downe), wnuk Erasmusa, ojciec George'a Howarda, przyrodnik ang., twórca teorii ewolucji biol., zw. darwinizmem. ; studiował medycynę i teologię oraz geologię, zoologię i botanikę na uniw. w Edynburgu i w Cambridge. W czasie 5-letniej podróży (od 1831) dookoła świata na okręcie Beagle (Podróż na okręcie "Beagle" 1839, wyd. pol. 1951) zebrał bogate zbiory zool., bot. i geol.; m.in. odkrył kopalne szczątki mastodonta, szczerbaków i małżów w Ameryce Pd.; zwrócił uwagę na gat. endemiczne wysp Galapagos; zdobyte przez Darwina materiały, jego doświadczenia i obserwacje stały się podstawą dorobku nauk. i ukształtowały jego myśl ewolucyjną; 1842 napisał (1844 rozszerzył) streszczenie swojej teorii o powstawaniu gat. zwierzęcych i roślinnych przez dobór naturalny; 1858 praca Darwina została ogłoszona równocześnie z pracą A.R. Wallace'a On the Tendency of Varieties... W obszernym dziele O powstawaniu gatunków... (1859, wyd. pol. 1884) rozwinął Darwin zagadnienie doboru sztucznego i naturalnego, walki o byt, zmienności gat. i jej przyczyn; dalsze ważniejsze prace ewolucyjne Darwina to m.in.: O zmienności roślin i zwierząt w stanie udomowionym (1868, wyd. pol. 1888 89), O pochodzeniu człowieka i O doborze płciowym (1871, wyd. pol. 1959). Myśl ewolucyjna przewija się we wszystkich niemal pismach Darwina. W 1842 Darwin zamieszkał w swej posiadłości Down pod Londynem, gdzie przebywał do końca życia; zajmował się m.in. pnączami, ruchami roślin i roślinami owadożernymi; badał polimorfizm kwiatów, owadopylność storczyków, skutki samozapylania i zapylania krzyżowego; zaobserwował prawidłowości dziedziczenia w doświadczeniach z wyżlinem i pierwiosnkami; swą teorię dziedziczności nazwał pangenezą (dopuszczał w niej dziedziczenie cech nabytych); ogłosił studium o rafach koralowych (podał teorię powstawania atoli) i wyspach wulkanicznych.

DARWINIZM, biol. klas. teoria z dziedziny ewolucjonizmu, sformułowana niezależnie przez Ch.R. Darwina i A.R. Wallace'a, równocześnie opublikowana 1858, udokumentowana w dziele Darwina O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859). Darwinizm głosił, że gat. powstają z innych gat. wskutek ewolucji, której podstawowym mechanizmem jest dobór naturalny, czyli mechanizm wywołany konkurencją wewnątrzgatunkową i preferujący osobniki obdarzone przystosowaniami dziedzicznymi, a stopniowo eliminujący osobniki gorzej przystosowane. Klasyczny darwinizm dopuszczał działanie innych mechanizmów ewolucji, a przede wszystkim możliwość dziedziczenia cech nabytych przez organizmy w trakcie ich życia osobniczego (lamarkizm). Darwinizm utorował w nauce przekonanie, że ewolucja jest mechanizmem powstawania gat., ale jako teoria ewolucji uległ obecnie dość zasadniczym modyfikacjom.LAMARCK [lamark] JEAN BAPTISTE, de Monet de, ur. 1 VIII 1744, Bazentin (Pikardia), zm. 18 XII 1829, Paryż, franc. biolog, ewolucjonista; od 1779 czł. franc. Akad. Nauk; od 1788 pracował w laboratorium nauk. przy Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu (od 1793 prof. zoologii); zajmował się początkowo chemią i botaniką; ogłosił dzieło Flore francaise (t. 1 3 1778) oraz oprac. do Encyklopedie methodique obszerny opis gat. roślin. Podjął następnie badania nad zwierzętami bezkręgowymi; w dziele Histoire naturelle des animaux sans vertebres (t. 1 7 1815 29), nad którym pracował do końca życia mimo utraty wzroku, zreformował systematykę zwierząt, wprowadzając podział na kręgowce i bezkręgowce oraz rozróżniając wśród bezkręgowców 10 gromad. Twórca pierwszej opartej na nauk. podstawach teorii ewolucji (lamarkizm), przedstawionej w dziele Filozofia zoologii (1809, wyd. pol. 1960); współorganizator sieci meteorol. we Francji, pracował nad prognozami pogody; wprowadził do nauki termin biologia.

LAMARKIZM, pierwsza w historii pełna teoria z zakresu ewolucjonizmu, sformułowana 1809 przez J.B. Lamarcka; niekiedy mianem tym określa się także późniejsze koncepcje nawiązujące do poszczególnych wątków systemu Lamarcka (neolamarkizm); podstawowe zasady lamarkizmu to bezustanne powstawanie najprymitywniejszych form życia z materii nieożywionej i ciągła ewolucja ich potomstwa ku coraz większej doskonałości i coraz lepszemu przystosowaniu do środowiska; ewolucja ta odbywa się wskutek dziedziczenia cech nabytych w trakcie ontogenezy organizmów.
Pozdrawiam
KAROL DARWIN...
Napisano 13-05-2005 20:03
, przez hataga
KAROL DARWIN
Książka Darwina „O pochodzeniu gatunków” została opublikowana pod koniec 1859 roku. Darwin twierdził, że złożone organizmy zwierzęce wyewoluowały z prymitywnych form życia w procesie stopniowych zmian i naturalnej selekcji (doboru naturalnego). Idea ta wspomagana przez bogate potężne siły zastraszyła całkowicie wszelką opozycję, nie przyjmowała żadnych argumentów, stała się poglądem o światowym zasięgu, głoszą ją dzisiaj publikacje książkowe. Wykłada się ją pokoleniom studentów.
Dopiero w październiku 1980 roku owa machina zaczęła trzeszczeć. W rzeczy samej zaczęła się cofać. W czasie historycznej konferencji w Chicago 160 wybitnych światowych znawców ewolucji stanęło wobec niepodważalnych faktów jakimi są dowody kopalne i w efekcie obwieściło faktyczną śmierć darwinizmu. Eksperci przyznali, że prowadzone przez 120 lat prace wykopaliskowe w poszukiwaniu zapisu kopalnego wykazały, że nie istnieją żadne utrwalone w skamieniałościach ogniwa pomiędzy jednym gatunkiem a drugim.

http://www.piusx.org.pl/zw/16/16deie.htmlJean Baptiste de Monet de Lamarck

Urodził się w 1744 roku we Francji.
Początkowo zajmował się botaniką i chemią; prowadził badania flory Francji. Później zajął się bezkręgowcami; jako pierwszy przeprowadził podział zwierząt na kręgowce i bezkręgowce, rozróżniając przy tym 10 gromad bezkręgowców.

Sformułował pierwszą naukową teorię ewolucji (zwaną teorią transmutacji, lamarkizmem).
Przedstawił ją w 1809 roku w dziele Filozofia zoologii.

Obecnie teoria ta ma znaczenie jedynie historyczne; warto jednak zwrócić uwagę na jej niezwykłe nowatorstwo: Lamarck jako pierwszy docenił znaczenie zależności organizmów żywych od środowiska.
Jego teoria zakładała ciągłe powstawanie prymitywnych form życia z materii nieożywionej; natomiast z prostych organizmów, dzięki ich dążeniu do lepszego dostosowania się do otaczających warunków oraz wpływu środowiska, wciąż powstają formy bardziej złożone. Lamarck postulował też, iż ewolucyjne zmiany dziedziczone są przez potomstwo.

http://www.ewolucja.org/d7/d7a2.html


Karol Robert Darwin

Urodził się 12 lutego 1809 roku w miasteczku Shrewsbury, na północ od Birmingham w Anglii.
Studiował teologię przygotowując się do stanu duchownego, zgłębiał też jednak botanikę, zoologię, geologię i medycynę na uniwersytetach w Edynburgu i Cambridge.

W roku 1831 wyruszył w podróż dookoła świata na okręcie MS "Beagle". W czasie pięciu lat wyprawy zgromadził przebogate zbiory zoologiczne, botaniczne i geologiczne.
W Ameryce Południowej odkrył kopalne szczątki mastodonta, małżów (organizmy te całe życie były jego "konikiem") i szczerbaków; a na archipelagu Galapagos opisał różnice między występującymi tam gatunkami endemicznymi.
Doświadczenie i materiały zdobyte podczas tej podróży stały się podstawą do opracowania teorii ewolucji drogą doboru naturalnego.

W 1842 roku napisał streszczenie swoich poglądów, które najpełniej wyłożył w kilkakrotnie uzupełnianym, pierwszy raz opublikowanym w roku 1859 dziele "O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego".

Teorię swą ogłosił publicznie w 1858 roku, równocześnie z podobną pracą autorstwa Alfreda R. Wallace'a, jednak to Darwinowi przypisuje się pierwszeństwo.

W 1842 roku zamieszkał w Down pod Londynem.
Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądał tam zwykły dzień uczonego?

Karol Darwin zmarł 19 kwietnia 1882 roku.
Jego nagrobek znajduje się w Zakątku Uczonych Opactwa Westminsterskiego.

http://www.ewolucja.org/d7/d7a1.html


W czasach przed Darwinem uczeni (na przykład Lamarck) tłumaczyli powstanie człowieka nieuniknioną kulminacją dążenia do coraz większej doskonałości. Człowiek był najwyższym szczeblem scala naturae. Darwin sprawił jednak, że ta teleologiczna interpretacja stała się zbędna. Jego teoria doboru naturalnego wyjaśniła mechanicystycznie wszystkie te zjawiska, które wcześniej tłumaczono za pomocą koncepcji metafizycznych. Przed naukami biologicznymi pojawił się nowy cel. Miały one ukazać stopniową ewolucję człowieka od jego prymitywnych przodków z rzędu naczelnych jako rezultat zwykłych procesów ewolucyjnych (zwłaszcza doboru naturalnego) oddziałujących także na wszystkie inne żywe istoty.

http://www.wiw.pl/biblioteka/biologia_mayr/01.asp
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.82