gleby-klasyfikacja!!!

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

gleby-klasyfikacja...
Napisano 14-05-2005 19:47
Własnie robie bardzo wazny referat na temat gleb i musze napisać klasyfikację gleb czyli ułożyć te gleby od najbardziej do mniej urodzajnej !!!:((( pomóżcie!!
Zajrzyj na...
Napisano 20-06-2018 01:43:09
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Zajrzyj na...
Napisano 14-05-2005 20:11
, przez hataga
Zajrzyj na:
http://www.gridw.pl/raport_pl/caly/rys34a.htm
http://www.gridw.pl/raport_pl/caly/7a.htm
http://www.gridw.pl/raport_pl/caly/tab7_1.htm - Charakterystyka gleb Polski
http://prace.sciaga.pl/24756.htmlKLASYFIKACJA GLEB
Charakterystykę i podział gleb ułatwia systematyka, która wprowadza klasyfikację z uwzględnieniem przyczyn powstawania i podobieństw określonych jednostek glebowych. Systematyka czy klasyfikacja gleb powinna uwypuklać genezę ich powstawania, a poza tym zawierać ocenę przydatności i wartości użytkowej gleby. Przyjęta klasyfikacja powinna wykazać również kierunki rozwoju gleb w czasie. Można wyróżnić klasyfikację ekonomiczną (opartą na określeniu dochodu z gleby), techniczną, czyli stosowaną (określającą przydatność gleby: rolniczą, leśną itp.) oraz przyrodniczą (opartą na warunkach powstawania i uwzględniającą naturalne cechy gleby).
Wielką rozmaitość gleb występujących na obszarze Polski staramy się usystematyzować, uwzględniając ich pochodzenie, właściwości, a także w pewnym stopniu przydatność użytkową. Podstawę wyodrębnienia jednostek taksonomicznych przyjętych w klasyfikacji gleb polskich stanowią kryteria fizjograficzne, genetyczne i genologiczno-petrograficzne.
Uwzględniając zróżnicowanie rzeźby powierzchni na obszarze Polski znajduje wyraz w podziale gleb na:
I. Gleby terenów górzystych
a) gleby terenów górskich
b) gleby dolin rzecznych
c) gleby kotlin śródgórskich
II. Gleby terenów równinnych ( wyżynnych i nizinnych)
III. Gleby współczesnych teras rzecznych

Klasyfikacja gleb polskich ustalona przez ?Polskie Towarzystwo Gleboznawcze? wyróżnia następujące typy gleb:
1. Gleby początkowego stadium rozwoju
2. Rędziny węglanowe i siarczanowe
3. Czarnoziemy
4. Czarne ziemie
5. Gleby brunatne
6. Gleby bielicowe
7. Mady
8. Gleby bagienne
9. Gleby halne

http://sciaga.interia.pl/id/bryk/www/wart&art_id=19537&cz=3
Klasyfikacja gleb...
Napisano 14-05-2005 20:14
, przez magda5
Można wyróżnić klasyfikację ekonomiczną (opartą na określeniu dochodu z gleby), techniczną, czyli stosowaną (określającą przydatność gleby: rolniczą, leśną itp.) oraz przyrodniczą (opartą na warunkach powstawania i uwzględniającą naturalne cechy gleby).

Uwzględniając zróżnicowanie rzeźby powierzchni na obszarze Polski znajduje wyraz w podziale gleb na:
I. Gleby terenów górzystych
a) gleby terenów górskich
b) gleby dolin rzecznych
c) gleby kotlin śródgórskich
II. Gleby terenów równinnych ( wyżynnych i nizinnych)
III. Gleby współczesnych teras rzecznych

Klasyfikacja gleb polskich ustalona przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze wyróżnia następujące typy gleb:
1. Gleby początkowego stadium rozwoju
2. Rędziny węglanowe i siarczanowe
3. Czarnoziemy
4. Czarne ziemie
5. Gleby brunatne
6. Gleby bielicowe
7. Mady
8. Gleby bagienne
9. Gleby halne

W obrębie gleb gruntów ornych wydziela się 9 klas bonitacyjnych:

Klasa I - gleby orne najlepsze - gleby najlepsze, zasobne we wszystkie składniki pokarmowe roślin, o dobrej strukturze, łatwe do uprawy, przepuszczalne i przewiewne. Można na nich osiągnąć wysokie plony najszlachetniejszych roślin uprawnych.

Klasa II - gleby orne bardzo dobre - zbliżone właściwościami do gleb klasy I, ale występują w nieco gorszych, choć jeszcze dobrych warunkach terenu. Mają gorsze stosunki wodne, są mniej przepuszczalne, mniej przewiewne i nieco trudniejsze do uprawy.

Klasa IIIa - gleby orne dobre - mają wyraźnie gorsze właściwości fizyczne i chemiczne lub występujące w gorszych warunkach fizjograficznych. Często poziom wód gruntowych w tych glebach ulega znacznym wahaniom.

Klasa IIIb - gleby orne średnio dobre - są to gleby zbliżone właściwościami do gleb klasy IIa, ale w większym stopniu zaznaczają się ich gorsze właściwości fizyczne i chemiczne lub gorsze warunki hydrograficzne. Mogą być narażone na erozję, okresowo za suche lub za mokre. Niektóre z nich są trudniejsze do uprawy.

Klasa IVa - gleby orne średniej jakości, lepsze - plony na tych glebach w znacznym stopniu zależą od opadów, gleby położone na większych spadkach i narażone na erozje. Gleby ciężkie tej klasy są mało przewiewne i trudne w uprawie. Są to gleby o mniejszym wyborze roślin uprawnych niż gleby poprzednich, wyższych klas.

Klasa IVb - gleby orne średniej jakości, gorsze - są zasadniczo zbliżone swymi właściwościami do gleb klasy IVa, ale są bardziej od nich wadliwe, albo zbyt suche, albo zbyt wilgotne. Uzyskiwane plony są uzależnione głównie od warunków atmosferycznych.

Klasa V - gleby orne słabe - są mało żyzne, słabo urodzajne i zawodne. Należą tu gleby zbyt lekkie i za suche, płytkie i kamieniste, oraz gleby zbyt mokre.

Klasa VI - gleby orne najsłabsze - są bardzo słabe, wadliwe i zawodne, plony uprawianych na nich roślin są bardzo zawodne i niepewne. Należą tu gleby za suche i luźne, płytkie silnie kamieniste lub za mokre o stale za wysokim poziomie wód gruntowych. Gleby te, według nowej ustawy powinny być zalesione.

Klasa VI RZ - gleby pod zalesienia - są to bardzo ubogie, zbyt suche gleby nieprzydatne do uprawy polowej.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.43