Odżywianie samożywne i cudzożywne

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Odżywianie samożywne i cudzożywne...
Napisano 23-05-2005 16:30
Mozecie mi cos powiedziec o odzywainiu samozywnym i cudzozywnym, fotosynteza i te sprawy, bede wdzieczna, bo jutro spr;) pozdro.
odpowiedz...
Napisano 20-06-2018 01:47:49
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
odpowiedz...
Napisano 23-05-2005 16:36
, przez aneczka
yo kruszynka!!

Samożywność, autotrofizm - jest to sposób odżywiania się charakterystyczny dla roślin, części bakterii i protistów, polegający na syntezie związków organicznych z prostych związków mineralnych. Energia konieczna do tego procesu pochodzi z energii słonecznej (mówimy wtedy o fotosyntezie) lub z prostych związków organicznych, nieorganicznych lub pierwiastków np. z metanu, siarkowodoru, jonów żelaza (wtedy mamy do czynienia z chemosyntezą). W związku z tym wyróżniamy organizmy fotoautotroficzne i chemoautotroficzne.

Cudzożywność - sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych oraz roślin pasożytniczych. Cudzożywność polega na pobieraniu gotowych związków organicznych (w przeciwieństwie do samożywności). Organizmy cudzożywne nie mają zdolności chemo- i fotosyntezy, w związku z tym nie mogą, jak to robią samożywne, wytwarzać substancji organicznych z prostych związków nieorganicznych. Dlatego też podstawą ich istnienia są organizmy samożywne. Z kolei organizmy cudzożywne są niezbędne dla samożywnych, ponieważ dostarczają im CO2, niezbędnego do fotosyntezy. Cudzożywność jest również niezbędna dla obiegu materii w przyrodzie.

Czynności życiowe: odżywianie - (samożywne i cudzożywne) jest to dostarczenie organizmowi złożonych związków organicznych (węglowodorów, lipidów, białek), stanowiący punkt wyjścia do syntezy wszystkich niezbędnych substancji, a także źródło energii dla organizmów.
Podział bakterii za względu na odżywianie - heterotroficzne (cudzożywne) - saprofity i roztocza (pobierają pokarm np. ze szczątków roślin; komensale; pasożyty- bakterie chorobotwórcze. Autotroficzne (samożywne potrafią przyswoić dwutlenek węgla) - fotosyntezujące (pobierają energię z fotonów światła słonecznego). Beztlenowe (zielone lub purpurowe), tlenowe (sinice), - chemosyntezujące (energię pobierają z reakcji utlenienia określonych związków nieorganicznych, wykorzystujące źródło energii do syntezy związków organicznych, reakcji utleniania związków nieorganicznych).

Fotosynteza to biochemiczny proces prowadzący do przemiany słonecznej energii świetlnej w energię chemiczną istot żywych. Cała energia zawarta w paliwach kopalnych (np. węgiel, ropa) właśnie pochodzi z procesu fotosyntezy, która zachodziła w roślinach przez miliony lat. Skład atmosfery Ziemi, a szczególnie obecność w niej nietrwałego tlenu, jest również skutkiem fotosyntezy.
Organizmy pozyskujące pożywienie na drodze fotosyntezy zalicza się do roślin, protistów i sinic. Dawniej wszystkie organizmy wyposażone w chlorofil zaliczano do jednego królestwa - roślin. Badania ewolucjonistów wykazały, że zdolność do fotosyntezy nie jest dobrym kryterium oceny związków filogenetycznych. Fotosynteza tlenowa (z uwolnieniem tlenu) powstała pierwotnie jedynie u sinic, natomiast aparat fotosyntetyczny pozostałych organizmów (chloroplast) jest wynikiem endosymbiozy.
Proces fotosyntezy ma bardzo złożony przebieg. Uczestniczy w nim kilkaset różnych związków chemicznych od chlorofilu po enzymy syntetyzujące glukozę. Sumarycznie, w przypadku roślin zielonych, cały proces można w skrajnym uproszczeniu przedstawić w następujący sposób:
Przez system naczyń włoskowatych jest do liści z korzeni dostarczana woda. Jednocześnie z powietrza lub wody, drogą dyfuzji, wnika do wnętrza komórek dwutlenek węgla (CO2). Światło pochłonięte przez barwniki asymilacyjne zamieniane jest w pierwszym etapie w energię wiązań chemicznych wysokoenergetycznych związków: ATP i NADPH. Jest to tzw. faza jasna fotosyntezy - zależna od światła. Następnie energia zgromadzona w ATP i NADPH wykorzystywana jest do związania CO2 i powstania prostych cukrów. Reakcje te zachodzą w stromie i są określane jako cykl Calvina .Jest to tzw. faza ciemna fotosyntezy - niezależna od obecności światła.
W formie sumarycznej przebieg fotosyntezy można zapisać jako:
6H2O + 6CO2 + 12e- -> C6H12O6 + 6O2 (12 O-)
Czyli z wody, dwutlenku węgla i elektronów generowanych przez światło przy udziale chlorofilu, powstaje glukoza i tlen.
Powyżej przedstawiony schemat jest nazywany fotosyntezą C3, gdyż pierwszym trwałym produktem asymilacji CO2 jest związek zawierający trzy atomy węgla. W roślinach klimatu tropikalnego zachodzi fotosynteza C4, w której pierwszym trwałym produktem wiązania CO2 są związki czterowęglowe(kwasy dikarboksylowe). Jest ona wydajniejsza od fotosyntezy C3. U roślin z rodziny Crassulaceae (gruboszowate), wykryto specyficzny przebieg fotosyntezy C4, tzw. fotosyntezę CAM (ang. Crassulacean Acid Metabolism) - kwasowy metabolizm węgla.
Wydajność energetyczna całego procesu fotosyntezy kształtuje się na poziomie 19-33%.

ŹRÓDŁO: encyklopedia wikipedia pozdro

aneczka:)<piti>
To[b:44b91266b1] fotosynteza[/b:...
Napisano 23-05-2005 16:43
, przez ninia
To fotosynteza:System antenowy pochłania światło i przekazuje energię do centrum reakcji ( o niższym poziomie energetycznym). Porcje energii powodują wybicie elektronu poza cząsteczkę i odbiera je pierwotny akceptor elektronów. W błonach znajdują się fotosystemy PSI i PSII, a pomiedzy nimi ulokowane są cząsteczki tworzące fotosytematyczny łańcuch przenoszący elektrony i protony – stanowi to jednostkę fotosystematyczną (kolejne enzymy mają rosnący potencjał oksydoredukcyjny
Pobudzenie PSI, wybicie 2e- z centrum reakcji, przejmuje je FRS, która redukuje się, od niej e- odbierane są przez flawoproteid (reduktazę ferredoksyny) i przekazywane na NADP które odbierając H+ z fotolizy wody przyjmuje postać zredukowaną NADPH + H+ . Pobudzenie PSII, wybicie 2e- przez chlorofil z centrum reakcji PQ(plastochinon) który jednocześnie: • przekazuje nadwyżkę elektronów na łańcuch przekaźników, cytochrom b f PC (plastocyjanina) a od niej spragniony chlorofil reakcji w PSI, •wykorzystując energię z 2e- przepompowuje parę protonów H+ ze stromy do kanału tylakoidów. Na zewnątrz – wewnątrz +. Tworzy się ogniwo ok. 210 mV. Silnie utleniony p680 musi uzupełnić brak elektronów i zasysa je bezpośrednio z wody. Elektrony wędrują z wody na PSII, z PSII na PSI, z PSI na NADP
Faza fotosyntezy niezależna od światła
Faza fotosyntezy niezależna od światła zachodzi w stromie chloroplastów. Istota tej fazy fotosyntezy polega na asymilacji (przyswajaniu) CO2 do związku organicznego. Powoduje to wzrost ilości węgla organicznego w puli węgla, czyli zwiększenie masy materii organicznej kosztem materii nieorganicznej. Akceptorem CO2 jest najczęściej cukier pięciowęglowy — rybulozo-l,5-bis-fosforan, w skrócie RuBP. Przyłączenie CO, do RuBP nosi nazwę karboksylacji. Proces ten rozpoczyna cykl przemian zwany cyklem Calvina. W wyniku karboksylacji powstaje związek trójwęglowy — kwas 3-fosfoglicerynowy, w skrócie PGA, który przy udziale „siły asymilacyjnej" ulega redukcji i przekształca się w triozę — aldehyd 3-fosfoglicerynowy (PGA1). Powstająca trioza stanowi związek wyjściowy do tworzenia cukrów bardziej złożonych oraz innych związków organicznych, a także w procesie regeneracji ulega przekształceniu w RuBP, zamykając w ten sposób cykl Calvina. Regeneracja ta zachodzi wieloetapowe z udziałem szeregu enzymów i energii pochodzącej z ATP. Jak wynika ze schematu cyklu Calvina, przyłączenie trzech cząsteczek dwutlenku węgla do trzech cząsteczek rybulozo-l,5-dwufosforanu przyczynia się do powstania 6 cząsteczek cukru trójwęglowego (triozy). Z tej liczby, 5 cząsteczek jest wykorzystywanych do odtworzenia akceptora CO2 — RuBP, a jedna stanowi zysk fotosyntezy.
Reakcje fazy fotosyntezy niezależnej od światła przebiegają cyklicznie w kolejności: 1. karboksylacja, 2. redukcja, 3. regeneracja, i prowadzą do powstania zysku organicznego w postaci cukru — triozy kosztem węgla nieorganicznego w CO2.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.69