atom

Jakiego koloru jest atom wodoru i jakiego koloru jest atom azotu i jakiego koloru jest atom tlenu?

Nie mają żadnego koloru.
Kolor przedmiotu (widziany przez nas) to kolor promieni odbitych od powierzchni przedmiotu. Atom to kawałek próżni, w którym wiruje kilka pyłków (jądro i elektrony) nie mających określonej powierzchni.
03-02-2012 10:31

odpowiedz na pyt 4:
atom tlenku magnezu
dwa atomy wody
pół atomu tlenu
atom siarkowodoru
wyrazenia te nie maja sensu!prepraszam ze nie rozwiązalam Ci zad 1 i 2 ale nie mam zbytnio czasu bo sama mam jutro sprawdzian z chemii z cukrów prostych!!papa powodzenia
16-11-2005 16:11

Atom czy jon?

Jeśli liczba protonów NIE jest równa liczbie elektronów (tzn. ładunek dodatni nie jest zrównoważony tej samej wielkości ładunkiem ujemnym), drobina jest JONEM.
Atom jest elektrycznie obojętny.

29-03-2008 09:31

krótkie zadania z chemii

1.co to znaczy ze stezenie rocentowe roztworu wynosi:
a) 10%
b) 35%

2. w 300 g roztworu znajduje sie 6 g cukru. oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

3. ile gramów soli kuchennej i ile gramów wody należy użyć, aby otrzymac 200 g roztworu 15- procentowego?


4. które z podanych niżej wyrażeń nie maja snesu chemicznego? wypisz je.
atom żelaza, atom tlenku magnezu, cząsteczka tlenku magnezu, dwa atomy wody, dwie cząsteczki amoniaku, pół atomu tlenu, pięć cząsteczek chloru, atom siarkowodoru.
16-11-2005 15:35

Kiedy atom, a kiedy cząsteczka?

mam pytanko...
jest taki problem, ze ja nie łapie tego, kiedy w równaniu chemicznym jest atom, a kiedy cząsteczka. jak są współczynniki stechiometryczne, to wtedy jest atom, a jeśli są dopisane do tego indeksy stechiometr. lub jeśli są same przy pierwiastku/związku chem. to wtedy są cząseczki? pomóżcie mi ludzie, bo ja mam za dwa tygodnie z tego sprawdzian i nie kapuje tego kompletnie :( albo kapuje, a nie wiem o tym :P :)

z góry dziękuję wszystkim :*:* :)Ola
02-10-2009 18:07

CHEMIA-atom?

1. Które z koncepcji Daltona są zgodne ze współczesnymi wyobrażeniami o budowie materii, a które nie? Postaraj się uzasadnić swoją odpowiedź.

2. Wyraź podane wielkości w nanometrach: 5 cm, 60 m, 7 km, 2 mm.
3. Z jakich cząstek zbudowany jest atom? Wymień te, które są obdarzone ładunkiem.
4. Co to są ruchy Browna ?
14-12-2007 13:59

Chemia...jak zrobić to zadanie ??

Podaj wzór soli kwasu tlenowego , której cząsteczka zawiera 1 atom metalu , atom niemetalu ma 16 elektronów , a stosunek ,masowy metalu do tlenu wynosi 5:8 . Masa cząsteczkowa tej soli wynosi 136 u .
27-03-2008 17:33

CHEMIA

Proszę o pomoc!!! Miałam chemie z 15 lat temu a to nie była moja mocna strona a teraz mam kilka zadań z tego przedniotu bardzo bym prosiła o rozwiązanie ich i pomoc. BARDZO DZIĘKUJE Z GÓRY

ZAD 1
Oblicz ile neutronów i protonów zawiera jądro atomu o ładunku:
a) + 38 i liczbie masowej 88,
b) + 51 i liczbie masowej 122,
c) + 82 i liczbie masowej 207,

ZAD 2
Oblicz ile elektronów ma :
a) atom pierwiastka zawierający 13 protonów w jądrze
b) atom pierwiastka zawierający 27 protonów w jądrze
c) atom pierwiastka o Z= 47
D) atom pierwiastka o Z= 55

ZAD 3
Zapisz konfigurację elektronową atomu sodu i chloru

ZAD 4
Określ rodzaje wiązań w następujących cząsteczkach :
H2, H2O, HCI, N2, O2, NaCI, CaCI2, CO

ZAD 5
Ustal wzrost sumaryczny związków chemicznych kładających się z następujących pierwiastków (w nawiasie podano wartości pierwiastków)
a) Zn (II) i O (II)
b) Fe (III) i O (II)
c) Cu (I) i S (II)
d) Mg (II) i CI (I)

BARDZO DZIĘKUJE ZA POMOC
10-09-2006 01:30

chemia

ustalenie ,które z podanych atomów lub jonów mogą byc utleniaczem lub reduktorem:
#atom wegla,jony magnezu,,atom glinu ,atomy potasu,jony sarczkowe,
jony weglanowe,atomy sodu,jony chlorkowe,atomy siarki,jony azotanowe(III)
07-06-2007 10:59

a więc masa atomowa jest to liczba określająca ile razy jeden reprezentatywny atom danego pierwiastka chemicznego jest cięższy od 1/12 izotopu 12C, przy czym pod pojęciem 'reprezentatywnego atomu' rozumie się atom o średnim ciężarze wyliczony proporcjonalnie ze wszystkich stabilnych izotopów danego pierwiastka, ze względu na ich rozpowszechnienie na Ziemi.
27-01-2005 22:22

hm.. mylisz tutaj 2 pojecia - czasteczka i atom to nie to samo
czasteczka to zbior atomow, nie to samo co atom

w zadaniu pytaja cie o liczbe CZASTECZEK i do nich sie powinienes odnosic, liczba atomow nie musi byc zawsze rowna liczbie czasetczek [tlen jest dwuatomowy - czyli na jedna czasteczke skladaja sie 2 atomy, na ozon trzy]

a drugie zadanie w porzadku :>
23-12-2006 20:55

Właściwości chemiczne?

Które z poniższych stwierdzeń jest błędne?
a) jądro każdego atomu ma dodatni ładunek elektryczny
b) każdy atom jest elektrycznie obojętny
c) atom każdego pierwiastka składa się z jądra i elektronów
d) jądro każdego atomu ma ujemny ładunek elektryczny

I jeszcze mam problem z narysowaniem wzorów strukturalnych
a)Fe3O4
b)pB3o4


POMOCY!!
11-10-2007 14:26

Amidy kwasowe dzielą się na amidy niepodstawione, monopodstawione i dipodstawione. W cząsteczkach amidów niepodstawionych atom azotu związany z węglem grupy karbonylowej połączony jest z dwoma atomami wodoru.

W cząsteczkach amidów monopodstawionych atom azotu związany z węglem grupy karbonylowej połączony jest z jednym podstawnikiem alkilowym lub arylowym i jednym atomem wodoru.

W cząsteczkach amidów dipodstawionych atom azotu związany z węglem grupy karbonylowej połączony jest z dwoma podstawnikami alkilowymi lub arylowymi.
04-04-2006 14:37

wiem o co Ci chodzi ale w przypadku zwiazkow organicznych wygląda to nieco inaczej;]

ws tym zadaniu chodzi o ustalenie stopni utleniania dla węgla.
CH3COOH

jeden atom węgla jest połączony z 3 atomami wodoru i jednym atomem węgla. Ma 3 wiązania C-H i jedno C-C ma więc stopien utlenienia -III. Drugi atom ma 3 wiązania C-O więc stopien utlenienia +III.

analogicznie robi sie reszte.
04-12-2006 00:08

odp

zad 1. pogrubione pisz u gory podkreslone na dole
Mg ---> Mg2+ + 2e-

Na ---> Na+ + e-

Ca2+ + 2e- ---> Ca

O + 2e- ---> O2-

S + 2e- ---> S2-

Cl- ---> Cl + e-

Zad 2. Atom glinu ma konfiguracje walencyjna 3s2 3p1 i jest wiekszy od kationu , ktory oddal wszystkie elektrony walencyjne.

Atom siarki ma konf. wal. 3s2 3p4 i jest mniejszy od anionu, ktory uzyskal oktet elektronowy i ma teraz konf. wal. 3s2 3p6.

Glin dąży do uzyskania konf. elektronowej neonu a siarka argonu.

zad 3. Nie wiem co to wiazanie metaliczne.

zad 4. Ca + 2Br---> Ca Br[u:5eab857808]2[/u:5eab857808] jest to wiazanie jonowe polega na tym ze wapn oddaje po jednym z elektronow powloki walencyjnej 2 atomom bromu.

S + H[u:5eab857808]2[/u:5eab857808] ---> H[u:5eab857808]2[/u:5eab857808]S

jest to wiazanie kowalencyjne spolayzowane powstaje gdy atom siarki uwspolnia po jednym z elektronow walencyjnych z kazdym wodorem i uzyskuje oktet a wodor dublet elektronowy.

2C + O[u:5eab857808]2[/u:5eab857808]---> 2CO

sa tu dwa rodzaje wiazan pierwsze to kowalencyjne (jak wyzej) a drugie to koordynacyjne polega na uwspolnieniu przez atom tlenu PARY (i to tylko od tlenu!!!) elektronowej przez co wegiej i tlen uzyskuja oktet.
27-02-2006 22:18

FIZYKA WSPÓŁCZESNA

1) fizyka u progu XX wieku
2) odkrycie elektronu i jądra atomowego
3) Kwantowa natura promieniowania i falowe własnosci materii
4) prawo Plancka
5) doswiadczenie Comptona
6) modele atomu Bohra i Sommerfelda
7) Kwantowa mechanika falowa Schroedingera
8) operatory polozenia, pedu, momentu pedu i energii.
9) rownanie Schroedingera dla czastki swobodnej i w nieskonczenie glebokiej studni potencjalu
10) rownanie Schroedingera dla oscylatora harmonicznego
11) atom wodoru
12) spin elektronu
13) efekty relatywsityczne
14) atom helu
15) zasada Pauliego
16) atom wieloelektronowy
17) korelacje miedzyelektronowe
18) metoda SCF Hartree-Focka
19) rodzaje sprzezen w atomach
20) kwantowe przetwarzanie informacji
21) qubity i bramki kwantowe
22) fizyczne realizacje komputerow kwantowych
23) algorytmy kwantowe

rooda_mm@poczta.fm
Pozdrawiam
19-06-2005 13:43

1) CH3-CH=CH2 + H20 -> CH3-CHOH-CH3
Reakcja addycji czyli przyłączenia woda czyli H20 dzieli się na atom wodoru H i grupę wodorotlenową OH, zgodnie z regułą Markownika atom wodoru przyłącza sie do tego atomu węgla w wiązaniu podwójnym, który ma więcej atomów wodoru, czyli w tym wypadku do ostatniego.
2)2CH2-CH2 + 2Zn -> 2CHZn-CH2 + H2
readcja podstawienia
3)CH(3kreski)CH + Br2 -> CHBr=CHBr
Także addycji czyli przyłączenia.
01-04-2007 12:31

Odp: Jak wygląda wzór kreskowy wodorosiarczanu amonu ?

O ile sie nie mylę wzór wodorosiarczanu amonu to NH4HSO4

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_siarkowy%28VI%29
Na tej stronie masz wzór kwasu siarkowego VI

Więc jeśli chcesz uzyskać wzór kreskowy tego wodorosiarczanu to podstaw we wzorze kwasu siarkowego grupę -NH4 pod jeden atom wodoru(H) tak by atom tlenu(O) łączył się z atomem azotu(N): -O-NH4
11-09-2007 00:44

Każdy atom , oprócz wodoru , aby byc "szczęsliwym" chce mieć na ostatniej powłoce elektronowej 8 elektronów walencyjnych. Ten stan jest stanem trwałym i atom nie łaczy sie wtedy w cząstki. oktet (czyli 8 elektronów walencyjnych) mają gazyt szlachetne, w tym również hel , znajdują sie one w stanie trwałym (czyli są szczęśliwe :D ), dlatego nie potrzebują tworzyć cząstek i znajdują sie w fornie jednoatomowej

jeżeli chcecie czegoś z chemi to piszcie damian_grzyb@o2.pl


I odwiedżcie tą stronke : www.chemia.xu.pl
06-12-2006 22:10

Oblicz energię jonizacji atomu wodoru przy założeniu że atom wodoru jest w stanie podstawowym?

Elektron w stanie podstawowym jest na pierwszej powłoce, której skwantowana energia wynosi -13,4eV. Aby atom wodoru uległ jonizacji elektron musi uzyskać energie równą 0, czyli energia jonizacji wynosi 13,4eV.
Aby przeliczyć na J:
13,6*1,602e-19=2,17872e-18
29-07-2011 11:01

Zadanie z chemi,Reakcje. Prosze o szybką odpowiedz!!!??

1)Podaj wzór soli kwasu tlenowego,której cząsteczka zawiera 1 atom metalu, atom niemetalu ma 16 elektronów, a stosunek masowy metalu do tlenu wynosi 5:8.Masa cząsteczkowa tej soli wynosi 136u.

2)Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania poniższych soli wszystkimi możliwymi metodami.
a)azotan(V)wapnia 8 miejsc
b)chlorek magnezu 7 miejsc
Proszę o szybką odpowiedz.
16-12-2008 16:11

Odp: Jak zachowywałby sie atom powiekszony 100000000000000ra

Zataczałby się na boki. Ze śmiechu!

Co to znaczy: zachowywał się? I z czego ma wynikać odpowiedź? Fizyka nie zna tak wielkich atomow, więc nie można z teorii niczego wnioskować.
Poza tym: czy powiększenie ma dotyczyć tylko wymiarów, czy i mas?
Czy masy cząstek muałyby wzrosnąć proporcjonalnie do wymiarów liniowych, czy do objętości?

A co z ładunkami elektrycznymi - pozostają takie same czy mają być zwiększone? proporcjonalnie do masy czy do "pola powierzchni" cząstek ;)?

A jak zachowywałby się taki atom, gdyby na nim wylądował Pan Twardowski na kogucie oraz ruski sputnik?22-09-2007 13:37

Same wzory na nic Ci się nie przydadzą, bo jak nauczyciel poda inny wzór cząsteczkowy to co zrobisz?? Musisz się nauczyć sama tworzyć wzory konstytucyjne.

1) alfa- aminokwas C6H13O2N

aminokwas, jak sama nazwa wskazuje musi miec grupę kwasową i aminową. W dodatku ta grupa aminowa jest na pierwszym (od grupy karboksylowej) atomie węgla (litera alfa jest pierwszą literą alfabetu greckiego :D)
Czyli rysujesz 6 atomów węgla, na jednym z nich musi być grupa karboksylowa: C-C-C-C-C-COOH
na pierwszym od grupy karboksylowej musi być grupa aminowa:
C-C-C-C-C(NH2)-COOH. wiesz, że każdy atom węgla musi być 4-wartosciowy. Uzupelniasz atomami wodoru wolne wartościowości.

III rzedowa anina C5H13N

III-rzędowa amina - oznacza, że atom azotu polączony jest z 3 atomami węgla. Wszystkich atomow węgla ma byc 5, wiec jeszcze musisz dorysowac gdzies (gdziekolwie, byle nie na atomie azotu) dwa atomy wegla, wysycic atomami wodoru i gotowe


3 amid o składzie C4H9ON o innej rzedowosci

Amidy, to związki R-CO-NH2 (atom tlenu podwojnym wiązniem z atomem wegla, atom azotu do atomu węgla)
jest to amid I-rzędowy, jezeli atom azotu polaczony jest z atomem wegla to masz amid II-rzedowy, z dwoma atomami azotu - amid III-rzędowy
Pamietaj, że kazdy atom wegla musi miec 4 wiazania i wszyskti wolne wysycone atomami wodoru.
sprobuj to zrobic, przeslac mi na poczte to Ci sprawdze
23-04-2007 21:52

spróbuję wytłumaczyć ci to na tym przykładzie co napisałaś. Zaczynając od początku.

piszesz reakcję
HgO-->O[u:7accccf0ec]2[/u:7accccf0ec]+Hg
Przed reakcją masz cząsteczkę tlenku rtęci. w jej skład wchodzi: 1 atom rtęci i 1 atom tlenu. Po reakcji otrzymujesz tlen i rtęć. Tlen (tak jak np. azot - N2, wodór H2) zawswze występuje jako O2(czyli 1 cząsteczka tlenu zawiera 2 atomy tego pierwiastka).

W chemii istnieje coś takiego że ilość atomów przed i po reakcji każdego pierwiastka musi być taka sama, a więc trzeba dobrać współczynniki (czyli te 2, 4 i inne w zależności od reakcji).

Robiąc to musisz dobierać współczynniki dla wszystkich atomów. I tak:
HgO-->O2+Hg
w tym zapisie widać że przed reakcją jest 1 atom rtęci i 1 atom tlenu, po reakcji otrzymujemy 2 atomy tlenu i 1 atom rtęci.

Aby wykorzystać tą zasadę(o stałości składu związku chemicznego), co wcześniej napisała, musimy dobrać odpowiednie współczynniki (cyferki, które znajdują się orzed symbolami chemicznymi).

Aby to zrobić, należy każdy pierwiastek po kolei sprawdzać. I tak:
aby zgadzała się ilość tlenu przed HgO musimy wpisać 2, bo po reakcji otrzymujemy 2 tleny. i mamy zapis:
2HgO-->O2+Hg
Patrząc na ten zapis widzimy żre ilość tlenu nam się zgadza, ale różna jest liczba rtęci. przed reakcją mamy 2 a po reakcji tylko jedną. I aby uzupełnić to wstawiamy przed rtęć cyfrę 2 i otrzymujemy:
2HgO-->O2+2Hg
Sprawdzamy jeszcze raz czy wszystko nam się zgadza i mamy dobrane współczynniki.

To czy występuje 2 czy 4 zależy od reakcji i jej produktów
11-05-2006 19:18

Sytuacja jaka ma być na końcu - nieruchomy atom w nieskończonej odległości od jądra. Energia wynosi 0.

Sytuacja na początku atom krąży po trzeciej orbicie. Energia potekcjalna + kinetyczna.

E_{0} - energia na pierwszej orbicie. Jak dokładnie nie będę się rozpisywał. Rozwiąż układ równań wynikających z założeń Bohra

oraz

z - ilość protonów w jądrze

Wniosek energia na trzeciej orbicie *-1 będzie energią jaką należy włożyć aby odczepić elektron. Wszystkie dane powinnieneś znaleźć w necie (łącznie z energią na pierwszej orbicie dla wodoru co już w zasadzie rozwiązuje problem..)
30-06-2005 21:27

Odp: Bilans Elektronowy oraz utleniacz i reduktor?

no dobrze
zacznijmy od tego że zapiszę przynajmniej tlen cząsteczkowo czyli:
Cl2+ H2O==> HCl +O2
po lewej stronie równania:
Cl2 jest na zerowym stopniu utleniania
O w H2O jest na (-II) stopniu utleniania
po prawej:
Cl jest na (-I)
O jest na zerowym
Dlatego Cl2 musiało dostać 2 elektrony (po jednym na atom);
a O2 dostał 4 elektrony (po 2 na każdy atom)
A by bilans wyszedł na zero to musimy chlor pomnożyć razy 2 , więc będzie
2Cl2+2H2O==>4HCl+O2
tak na dobrą sprawę to idzie to wykombinować bez bilansu elektronowego, jeśli chcesz żebym Ci to przesłał odpowiednio zapisane to podaj maila, bo tutaj raczej ciężko to zapisać :)
09-01-2008 19:53

Odp: Chemia i jej gorsze strony-czyli kilka zadań do objaśnienia....?

zad.3.
Konfiguracja walencyjna:

atomu Fe 4s2 3d6

Fe3+ 4s2 3d3 (bo atom oddał 3e-)

Fe2+ 4s2 3d4 (bo atom oddał 2e-)

Jeśli chodzi o pierwiastek grupy d, bo takim jest żelazo, to jon jest trwały wtedy, gdy na ostatniej powłoce podpowłoka d jest zapełniona w połowie lub lub w całości elektronami, czyli jest na niej 5 lub 10 elektronów.

W pierwszej kolejności oddawane są elektrony z podpowłoki, która ma najmniejszą energię - energia podpowłoki 4s jest mneijsza niż 3d.

Normalnie rozpisując uzyskalibyśmy:
Fe3+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3
Fe2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
(nieprawidłowo)

ale w związku z energią podpowłok musimy napisać tak:
Fe3+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
Fe2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6
(prawidłowo)

W Fe3+ podpołowka d jest dokładnie w połowie zapełniona elektronami - dlatego jest trwalszy.

:)

20-12-2008 22:45

Zadanie 6

Odpowiedzi do wcześniejszych pytań bez problemu znajdziesz w swoim podręczniku (poszukanie tych definicji będzie dla Ciebie większą korzyścią niż napisanie za Ciebie odpowiedzi)
Zadnie 6
Atom pierwiastka zapisaywany jest w postaci: gdzie:
A - liczba masowa, czyli suma protonów i neutronów w jądrze
Z - liczba porządkowa, czyli suma protonów w jądrze
Jednocześnie atom jest elektrycznie obojętny, więc w atomie musi być taka sama liczba elektronów jak protonów w jądrze

n+p=14
p=7
czyli protonów jest 7, neutronów 7, elektronów 7

n+p=31
p=15 czyli
protonow 15
netruonów 31-15=16
elektronów 15
24-12-2006 12:31

1.
10% - w100g roztworu znajduje sie 10g substancji rozpuszczonej
35% - -----------||------------------- 35g -------------||------------

2.
masa roztworu=300g masa substancji=6g Cp=?
Cp=ms/mr * 100%
Cp=6g/300g * 100%
Cp=2%
odp. Stezenie procentowe roztworu wynosi 2%

/ - zastepuje kreske ulamkowa dzielenie bo inaczej nie szlo zapisac :)
* - mnozenie

3.
masa roztworu= 200g masa wody=? masa substancji=? Cp=15%

m. substancji=Cp. * masa roztworu
m. substancji=15% * 200g
m. substancji=0.15 * 200g=30g
masa wody=200g - 30g=170g
odp.Masa substancji rozpuszczonej wynosi 30g a masa wody 170g

4.
atom tlenku magnezu, 2 atomy wody, pol atomu tlenu, atom siarkowodoru
te powyzsze nie maja sensu

jakbys chcial sie dowiedziec skad to wzielam albo cezogs nie rozumiesz to pisz gg=2121202 lub martah@op.pl
16-11-2005 16:21

Wiązania atomowe (czyste lub kowalencyjne):
Powstaje między atomami tego samego pierwiastka. Każdy atom daje jeden niesparowany elektroni powstaje wspólna para elektronowa. W wiązaniu biorą udział elektrony znajdujące się na ostatniej powłoce i są to elektrony walencyjne. Wązanie atomowe czyste jest wiązaniem mocnym, a potrójne wiązanie w azocie jest najsilniejsze z istniejących. Substancje biorące udział w tym wiązaniu to przeważnie gazy o niskich temperaturach wrzenia, nie przewodzące prądu elektrycznego.
Wiązanie spolaryzowane:
Jest odmianą wiązania atomowego. Powstaje między atomami różnych pierwiastków. Każdy atom daje jeden niesparowany elektron do wspólnej pary elektronowej, ale wspólna para elektronowa jest pzesunięta w strone bardziej elektroujemnego.
Powstająca cząsteczka jest elektrycznie obojętna i nosi nazwę DIPOLA.
Substancje biorące udział w wiązaniu spolaryzowanym to przeważnie ciecze nie przewodzące prądu elektrycznego, ale reagujące na zewnętrzne pole elektryczne. Wiązanie spolaryzowane jest wiązaniem najbardziej rozprzestrzenionym w przyrodzie.
Wiązanie jonowe:
Powstaje między atomami pierwiastków znacznie różniących się elektoujemnością, najczęściej miedzy atomami pierwiastków grupy 1 i 17 oraz 2 i 16. Atom bardziej elektroujemny zabiera elektron mniej elektroujemnemu i staje się jonem ujemnym. Atom, któremu zabrał elektron staje się jonem dodatnim. Jony te przyciągają sie jak ładunki elektryczne różno imienne.
Jon to atom lub grupa atomów posiadająca ładunek elektryczny; jany dodatnie to kationy, a ujemne to aniony.


Jeśli się gdzieś pomyliłem to sorry, ale myśle że nie bo są to moje notatki z lekcji. POZDROWIENIA DLA NAUCZYCIELKI!!!:D:D
25-05-2006 20:38

Atom wapnia:
liczba(A)= 40
liczba(Z)= 20
lp+= 20
le-= 20
ln= 40-20=20

liczba elekrtonów walencyjnych: 2, gdyż wapń leży w 2 grupie układu okresowego

liczba powłok elektronowych: 4, gdyż wapń leży w 4 okresie

Liczba elektronów na powłokach:
1- 2
2- 8
3- 8
4- 2

Te dane pomogą ci w narysowaniu modelu atomu.


Atom krzemu:
liczba(A)= 28
liczba(Z)= 14
lp+= 14
le-= 14
ln= 28-14=14

liczba elekrtonów walencyjnych: 4, gdyż krzem leży w 14 grupie ukladu okresowego

liczba powłok elektronowych: 3, gdyż leży w 3 okresie


Liczba elekrtonów na powłokach:
1- 2
2- 8
3- 4
29-04-2006 20:53

Napisz równania reakcji przedstawionych na schemacie.36,?

3
atom pierwiastka 1 2 Gaz powodujący -------> kwas tlenowy
o 6 elektronach ------> tlenek węgla (II) ------> mętnienie wody wapiennej <-------
4


1,..........................................
2,............................................
3,........................................
4.........................................
26-08-2008 08:28

Budowa atomu

Mam za zadanie uzupełnić tekst. Połowe mam ale początku nie wiem.
Atom zbudowany jest z cząstek elementarnych, którymi są ................., ................... i .....................?
Z góry dzięki
03-04-2006 10:27

Model Thomsona(rodzynkowy)-atom jest kulą dodatniego ciasta, w którym ujemne elektrony są porozrzucane jak rodzynki.

Model Rutherforda-atom zbudowany jest z jądra atomowego, w którym skupiona jest prawie cała masa atomu i ładunek dodatni. Dookoła jądra, jak chmura, otaczają je elektrony.

Model Bohra-Bohr wzbogacił model Rutherforda o tzw. postulaty kwantowe:
a)elektrony w atomie krążą po orbitach, dla których moment pędu jest całkowitą wielokrotnością stałej Plancka podzielonej przez 2pi

b)Elektron w atomie przebywa na orbitach, na których energia elektronu jest skwantowana. Elektron może przeskakiwać na sąsiednie orbity, jeżeli pochłonie lub wyemituje porcję energii równą różnicy energii pomiędzy tymi poziomami.
07-09-2005 19:40

Zajrzyj na stronę
http://www.fizyka.biz/atom.html

"Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów. W jądrze znajdują się z kolei protony i neutrony. Jądro jest kilkadziesiąt tysięcy razy mniejsze od całego atomu skupia ono w sobie praktycznie całą masę atomu, gdyż proton i neutron są o ok. 2000 razy cięższe od elektronu. Protony i neutrony mają w przybliżeniu taką samą masę."
Więcej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atom

"Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory w Berkeley w Kalifornii poinformowali na początku czerwca 1999, że udało im się otrzymać nie nazwane jeszcze pierwiastki o liczbach atomowych 116 i 118. Wynik ten uzyskali, bombardując atomy izotopu ołowiu Pb-208 jonami kryptonu Kr-86 rozpędzonymi w 88-calowym akceleratorze. Jeszcze do niedawna tego typu reakcja wydawała się bardzo mało prawdopodobna. Obliczenia polskiego fizyka, Roberta Smolańczuka z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Warszawie, pokazały, że warto jednak spróbować. Udało się! W wyniku reakcji powstało najpierw jądro pierwiastka 118 o czasie połowicznego rozpadu 120 mikrosekund. Rozpadło się ono następnie do jądra atomu pierwiastka 116 o czasie połowicznego rozpadu 600 mikrosekund. "
Wiecej
http://priv.twoje-sudety.pl/~atom/
14-01-2005 20:16

Atom czy jon?

Mam pracę domową: "Napisz czy drobina składająca się z 12 protonów, 10 elektronów i 12 neutronów jest atomem czy jonem? Odpowiedź uzasadnij". Za pomoc z góry wielkie dzięki:)
29-03-2008 08:58

fizyka

czas życia atomu wstanie wzbudzonym wynosi 10 -8s.
w tym czasie atom wyemitował foton o długości fali 600nm. oblicz względna nieoznaczoności częstotliwości.
20-09-2006 08:48

ZADANIA Z CHEMI POMOCYY

Czesć pilnie potrzebuje odpowiedzi na te zadanka. POMOCY !!!!!!!

ZADANIE1. Dokończ równanie reakcji lub zaznacz że reakcja nie zachodzi:
a) C6H5NH2 + KOH =
b) C6H5NH2 + NaOH =
c) CH3NH2 + Na =
d) CH3NH2 + K =
e) CH3NH2 + H+ =
f) CH3CH2NH2 + H+ =
g) (C2H3)2NH + HCl =
h) (C2H3)2NH + HI =

ZADANIE 2.
a) Napisz wzór półstrukturalny plmitynianu sodu i podkreśl łańcuch weglowy
b) Napisz wzór półstrukruralny searynianu sodu i podkreśl łańcuch węglowy.

ZADANIE3.
a) Kwas mrówkowy ma atom C związany z grupą karboksylową
b) Kwas octowy ma atom H związany z grupą karboksylową.

1. Zapisz wzór strukturalny i otocz kułkiem grupę karboksylową
2.zapisz równanie reakcji tego kwasu z zasada potasową.

W zadaniu 3 podpunkty 1 i 2 są do przykładów a i b.

POMOCY. POZDRO CZEKAM:)
13-05-2007 00:01

Napisz równania reakcji przedstawionych na schemacie?

atom pierwiastka o 6 elektronach---> tlenek wegla (II)---> gaz powodujący mętnienie wody wapiennej--->kwas tlenowy
<---
bardzo proszę o odpowiedz
z góry dziękuje
15-10-2008 19:02

Zadanie - foton i atom wodoru?

elektron atomu wodoru powrócil z orbity 3 na 2, a nastepnie z 2 na 1. jakie sa dlugosci fal wyemitowanych fotonu?

prooosze oo pomoc, z gory dzieki :)
04-02-2008 14:42

Z encyklopedii: WARTOŚCIOWOŚĆ, liczba wiązań chemicznych tworzonych przez atom danego pierwiastka chem.; w ogólnym przypadku określana przez liczbę elektronów (tzw. elektronów walencyjnych lub elektronów wartościowości) wykorzystywanych przez atom do utworzenia wiązania chemicznego. Dawniej wartościowość ustalano na podstawie prawa stosunków wielokrotnych i przyjmując, że wodór jest jednowartościowy, a tlen dwuwartościowy, rozróżniano wartościowość względem wodoru i warościowość względem tlenu, np. azot w N2O5 jest pięciowartościowy względem tlenu, a w NH3 trójwartościowy względem wodoru. Wartościowość prostego jonu elektrowartościowość jest określona bezwzględną wartością jego ładunku elektrycznego. W ogólnym przypadku pojęcie wartościowości nie jest tożsame z pojęciem stopnia utlenienia.

Wartościowość jest taka, jaka liczba elektronów walencyjnych; maksymalna wartościowość jest taka jak grupy w układzie okresowym

Pozdrawiam
15-05-2005 21:34

Odp: Zadanie - foton i atom wodoru?

Wzór:
1/Lambda = R ((1 / n1^2)-(1 / n2^2))
gdzie R = 1,097 * 10^7 (stała Rydberga)

odp:
z 3 na 2 Lambda = 6563 *10^(-10)[m] - czerwień
z 2 na 1 Lambda = 1216 *10^(-10)[m] - nadfiolet
06-02-2008 15:12

Banał...którego nie mogę rozwiązac:/ HELP?

A ile atomów liczy sobie cząsteczka N2 ? Jaka jest węc masa CZASTECZKOWA azotu?
Ile gram odpowiada masie atomowej 1? (czyli jaką masę ma atom wodoru H ?)
10-01-2009 17:23

Wiązania chemiczne?

Zadanko z którym mam problem: Ile par elektronowych WIĄŻĄCYCH i ile NIEWIĄŻĄCYCH posiada Atom Chloru w anionie chloranowym (ClO4-) na powłoce walencyjnej.

Nie zalezy mi bardzo na wyniku(bo go mam w odp;) )ale na objaśnieniu zadania

Pozdraiwam
22-12-2008 14:04

Model Bohra?

Oblicz,ile wynosi stosunek częstotliwości kwantów wysyłanych przez atom wodoru przy przejściu elektronu z orbity czwartej na drugą i z trzeciej na drugą?
21-02-2009 20:07

Fe - 56 u
S - 32 u

Skoro Fe mamy 11.2 g, to S wynosi 17.6 - 11.2 = 6.4 g. Robimy stosunki:

56 u -&gt; 11.2 g
x -&gt; 6.4 g

x = 32 u

Czyli S jest 32 u, znaczy się- jeden atom na cząsteczkę. Wzór to FeS, siarczek żelaza (II), atomy są wobec siebie w stosunku 56 : 32, czyli 7 : 4.
02-05-2007 12:26

Pomocy!! pytania z działu o kwasach!!!

siemka! kto moze mi pomoc w odpowiedzi na te pytania?

Woda "rozpuszczająca" najszlachetniejsze metale?

i

Atom lub grupa atomów występująca w cząsteczce każdego kwasu? :D
20-11-2006 22:04

Witam :)
Żelazo jest głównym składnikiem hemoglobiny - barwnika wiążącego tlen we krwi. Hemoglobina jest metaloporfiryną zbudowaną z 4 podjednostek każda z nich zawiera atom żelaza
05-01-2006 23:52

Odp: budowa atomu

atom składa się z jądra i krążących wokół niego powłok elektronowych... powłoki elektronowe tworzą elektrony a w jądrze są protony i neutrony... mógłbym tutaj pisaż bez końca ale dużo by się zeszło
10-06-2007 21:11

Dzięki tworzeniu się wiązań wodorowych lód uzyskuje specyficzną, luźną strukturę sieci krystalicznej. W lodzie każdy atom tlenu tworzy jakby cztery wiązania z atomami wodoru, przy czym dwa atomy wodoru są własne, a dwa pożyczone z innych cząstek. Cztery wiązania wodorowe ułożone są w przestrzeni tak, jakby atom tlenu znajdował się w środku czworościanu foremnego, a atomy wodoru w jego narożach. Dzieje się tak, gdyż pożyczone atomy wodoru starają się ustawić jak najbliżej atomu tlenu, przez który są przyciągane, a jednocześnie jak najdalej od innych atomów wodoru, przez które są odpychane. Konsekwencją takiego łączenia się cząsteczek wody jest powstanie sieci krystalicznej o luźnej strukturze przypominające połączone tunele puste w środku.
Te dziury w środku tuneli powodują, że gęstość lodu jest mniejsza od gęstości wody i lód pływa po wodzie.
23-04-2005 22:30


load_avg: 0.59