chemia11

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

chemia11...
Napisano 24-05-2005 23:02
, przez mario40
mechanizm działania katalizatorów- kataliza homogeniczna i heterogeniczna?
Z encyklopedii PWN...
Napisano 08-08-2020 13:31:18
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Z encyklopedii PWN...
Napisano 24-05-2005 23:14
, przez Marysia=)
Z encyklopedii PWN:

KATALIZATOR [łac. < gr.], substancja, której obecność zwiększa (katalizator dodatni) lub zmniejsza (katalizator ujemny, inhibitor) szybkość reakcji chem. (kataliza); katalizator nie wchodzi w skład końcowych produktów reakcji i pozostaje zasadniczo w stanie nie zmienionym po zakończeniu reakcji; do zmiany szybkości reakcji wystarcza niewielka ilość katalizatora; zwykle katalizatory odznaczają się selektywnością względem reakcji przyspieszanej; katalizatory stosowane w stanie stałym noszą nazwę kontaktów; katalizatorami licznych procesów biol. są enzymy; działanie katalizatorów mogą zmniejszać niektóre substancje, tzw. trucizny katalizatorowe.KATALIZA [gr.], zjawisko polegające na zmianie szybkości reakcji chem. pod wpływem substancji zw. katalizatorem, bez naruszenia stanu końcowej równowagi i właściwości termodynamicznych układu. Rozróżnia się katalizę dodatnią (przyspieszenie reakcji chem.) i katalizę ujemną (zmniejszenie szybkości reakcji chem., inhibitor); niekiedy działanie katalityczne może wykazywać produkt danej reakcji (autokataliza). Katalizator i substancje reagujące mogą występować w tej samej fazie (kataliza homogeniczna, kataliza jednorodna) lub katalizator może tworzyć fazę odrębną (kataliza heterogeniczna, kataliza niejednorodna), najczęściej stałą (kontakt). Reakcja chem. zachodząca z udziałem katalizatora ma mniejszą energię aktywacji (EA) niż reakcja bez udziału katalizatora. Przyjmuje się, że katalizator z jednym lub kilkoma substratami tworzy nietrwałe połączenie przejściowe, którego rozpad prowadzi bezpośrednio lub pośrednio do utworzenia się ostatecznego produktu reakcji, przy czym katalizator ulega zregenerowaniu do pierwotnej postaci; np. przebieg reakcji A + B AB w obecności katalizatora można przedstawić:
A + K AK; AK + B AB + K
(gdzie K katalizator, AK połączenie przejściowe).
Bliższe określenie natury połączeń przejściowych wymaga oddzielnych badań poszczególnych reakcji katalitycznych. Przyjmuje się, że połączenia przejściowe w katalizie heterogenicznej powstają dzięki chemisorpcji reagentów na powierzchni katalizatora. Działanie katalityczne wykazuje tylko część powierzchni katalizatora, tzw. centra aktywne, których występowanie wiąże się ze strukturą sieci krystal. katalizatora stałego i jej zaburzeniami, np. dyslokacjami, obecnością atomów obcych lub nieprawidłowo rozmieszczonych. W wypadku reakcji między cząsteczkami o budowie złożonej, wg geom. teorii katalizy, efektywne działanie katalizatora jest możliwe wówczas, gdy układ przestrzenny atomów cząsteczki reagującej i atomów na powierzchni katalizatora wzajemnie sobie odpowiadają. Według elektronowej teorii katalizy aktywność katalizatora stałego (półprzewodnika, metalu) jest ściśle związana z jego strukturą elektronową umożliwiającą powstawanie wiązań powierzchniowych z cząsteczkami reagentów. Termin kataliza wprowadził 1836 J.J. Berzelius. Kataliza ma b. duże znaczenie w technologii chemicznej. Wiele procesów zachodzących w organizmach żywych katalizują enzymy.
Pozdrawiam
[b:e68bb7bb56]Katalizator,[/b:e68bb7bb56...
Napisano 25-05-2005 16:27
, przez gibonka
Katalizator, substancja, której obecność w układzie reagentów wywołuje zmianę szybkości reakcji chemicznej. Bierze udział w zachodzących reakcjach, jednakże tak, że pozostaje po ich zajściu w niezmienionej ilości i postaci chemicznej, w związku z czym nie pojawia się w sumarycznych równaniach opisywanych reakcji.

Substancje zwiększające szybkość są nazywane katalizatorami dodatnimi (lub skrótowo katalizatorami), zaś substancje hamujące daną reakcję zwane są jej inhibitorami (katalizatorami ujemnymi). Katalizatory dodatnie przyspieszają reakcje obniżając ich energie aktywacji poprzez zmianę drogi reakcji.

Znalezienie odpowiedniego dla danej reakcji katalizatora zazwyczaj nie jest łatwe i wymaga wielu badań laboratoryjnych. Rolę katalizatorów w licznych procesach biologicznych odgrywają enzymy (fermenty).

Kataliza, zjawisko zmiany szybkości reakcji chemicznej pod wpływem katalizatora. Wyróżnia się katalizę dodatnią (zwiększenie szybkości) i katalizę ujemną (spadek szybkości reakcji) zwaną też inhibicją. Szczególnym przypadkiem katalizy jest autokataliza, kiedy to jeden z reagentów reakcji jest katalizatorem.
[b:e68bb7bb56]Katalizator,[/b:e68bb7bb56...
Napisano 19-05-2013 13:16
Kataliza, zjawisko przyśpieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem katalizatora. Przeciwieństwem katalizy jest inhibicja. Szczególnym przypadkiem katalizy jest autokataliza, kiedy to jeden z reagentów reakcji jest katalizatorem.
Kataliza -->jedynie przyśpiesza przebieg rekacji (kiedyś było na tej stronie inaczej lecz ktoś niedawno zgłosił że na encykopedi mają bład) i poprawili!!!
Więc 100% jedynie przyśpiesza.
pytanie:
odpowiedź: